Samen
vernieuwen

Vereniging ROB

De Vereniging ROB heeft het gebruikersgemak van zowel de leasemaatschappij als de leverancier hoog op de prioriteitenlijst. Met dit doel voor ogen is het vooruitstrevende branchecommunicatiesysteem ROB-Net ontwikkeld. Door middel van het systeem communiceren leasemaatschappij en leverancier over aanvragen m.b.t. Reparatie, Onderhoud en Banden (ROB) én het daaraan gerelateerde vervangend vervoer. Vervolgens ondersteunt ROB-Net adequate administratieve afwikkeling van onderlinge transacties.

Door de verenigingsstructuur wordt de contributie gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van ROB-Net. Relevante markt- en technologische veranderingen worden zo tijdig vertaald naar concrete oplossingen binnen het dienstenpakket.


Alle vooraanstaande leasemaatschappijen in Nederland maken gebruik van het ROB-Net systeem.


Organisatie

De vereniging ROB is een echte vereniging met leden, die vertegenwoordigd worden door de Gebruikersraad en een bestuur. Ook kent de vereniging diverse comités. Dit wordt hieronder verder worden verduidelijkt.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 9 leden: vertegenwoordigers van leasemaatschappijen (5), merkgebonden autobedrijven (2), onafhankelijke autobedrijven (1) en importeurs (1). Jaarlijks komt het bestuur 4 tot 6 keer bijeen om strategische ontwikkelingen te bespreken. Ook worden dan operationele aangelegenheden doorgenomen met de directeur van de vereniging.

De gebruikersraad neemt bij Vereniging ROB de plaats in van de algemene ledenvergadering en is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. Er zijn tenminste 2 bijeenkomsten per jaar. Het takenpakket van de gebruikersraad bestaat uit:

– het vaststellen van het jaarplan, ook wel de ‘Roadmap’ genoemd
– het benoemen van de leden van het bestuur
– het benoemen van de leden van de gebruikersraad
– het vaststellen en wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst wordt de jaarrekening over het afgelopen jaar besproken en vastgesteld. In het najaar wordt de begroting voor het komende jaar, in samenhang met de contributiestructuur en een financiële raming voor de volgende jaren, besproken en vastgesteld. Ook wordt de gebruikersraad betrokken bij strategische plannen en geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. De directeur van de vereniging, die verantwoording aflegt aan het bestuur, geeft tevens leiding aan het verenigingssecretariaat.

Bij veel operationele zaken worden de beheergroep en zo nodig meerdere comités van de vereniging betrokken om advies te geven aan het bestuur. De volgende comités zijn actief: Beheergroep, Rastercomité, Bandencomité, Vervangend Vervoer Comité en Schadecomité.

Commissies

Beheergroep

In de Beheergroep zit een verzameling afgevaardigden onder voorzitterschap van de directeur van de vereniging die zorgdragen dat het systeem een consistent geheel is en blijft. Vanuit die rol bepaalt zij mede de toekomstige functionaliteit van ROB-Net. Iedere deelnemer van het systeem kan een wens indienen voor het functionele beheer. Tijdens de bijeenkomsten worden wensen onderbouwd, beoordeeld en doorgezet naar ontwikkeling of juist niet. Deze keuzes worden gecommuniceerd aan het bestuur. In de beheergroep zit een afgevaardigde van het Rastercomité, het Vervangend Vervoer Comité en het Banden Comité.

Rastercomité

Het Rastercomité bestaat uit afgevaardigden van meerdere leasemaatschappijen, de directeur van de Vereniging ROB en leden van PitCrew, waaronder Databeheer. PitCrew verzorgt het beheer en de ontwikkeling voor ROB-Net. In het Rastercomité worden nieuwe activiteitcodes besproken en goed- of afgekeurd. Daarnaast worden ontwikkelingen van het raster besproken. Tot slot wordt hier het contact met de importeurs en dataleveranciers gelegd om te kijken welke verbeterpunten er zijn. Dit met het doel ervoor te zorgen dat ROB-Net voorzien is van alle noodzakelijke data zodat het systeem naar behoren werkt.

Vervangend Vervoer Comité

ROB-Net maakt gebruik van huurklassen voor inzet- en leasevoertuigen. Zodra er een auto wordt ingezet als vervangend vervoer, is het belangrijk dat deze binnen de huurklasse van het leasecontract valt. Elk voertuig dat wordt opgevoerd in ROB-Net, wordt toegewezen aan een huurklasse. De toewijzing van bijzondere nieuwe voertuigen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Vervangend Vervoer Comité.

Bandencomité

Het Bandencomité is als adviesorgaan op afroep beschikbaar. Zij geven advies over het proces rondom de bandenwissel, bandenvervanging en de afhandeling van bandenmerken. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de controles, afwerking en de processen in het systeem rondom banden, zodat dit onderdeel van Onderhoud zo soepel mogelijk verwerkt kan worden door de gebruikers van ROB-Net.

Schadecomité

Sinds de Schademodule in 2023 live is gegaan in ROB-Net, houdt het Schadecomité zich bezig met het evalueren van de functies, het proces en de afhandeling van Schade-aanvragen. Nieuwe wensen rond deze module worden verzameld en geprioriteerd, zodat het gebruik van de Schademodule steeds verder geoptimaliseerd wordt voor de gebruikers ROB-Net.

Lid worden

ROB-Net is toegankelijk voor leden van de Vereniging ROB. Om lid te worden van de Vereniging ROB dient u een aanmeldproces te doorlopen.

Leverancier
Wilt u zich aanmelden als lid, omdat u leverancier bent van één van de aangesloten leasemaatschappijen? Via de button ‘Aanvraag Lidmaatschap’ kunt u het aanmeldformulier invullen. Bent u een bestaand lid/gebruiker en wilt u een wijziging doorvoeren in uw lidmaatschap? Klik dan hieronder op de button ‘Wijziging Lidmaatschap’.

Aanvraag Lidmaatschap Wijziging Lidmaatschap

Leasemaatschappij
Heeft u als leasemaatschappij interesse voor het lidmaatschap van Vereniging ROB? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Contact Secretariaat

De Vereniging ROB informeert u via mail over relevante ontwikkelingen, biedt u desgewenst ondersteuning aan via de Helpdesk en ziet toe op een vlekkeloos verloop van het proces. Daarnaast wordt ROB-Net constant doorontwikkeld op basis van bewegingen in de markt en nieuwe technologische en digitale mogelijkheden.

De algemene voorwaarden en de lidmaatschapseisen die door Vereniging ROB worden gehanteerd treft u hieronder aan via de buttons ‘Algemene Voorwaarden’ en ‘Lidmaatschapseisen’. Deze informatie vindt u ook terug in de uiteindelijk te tekenen deelnemersovereenkomst.

Algemene Voorwaarden Lidmaatschapseisen

Zodra u lid bent van de Vereniging ROB, kunt u vrij gebruik maken van ROB-Net. Vereniging ROB informeert u daarnaast over relevante ontwikkelingen, biedt u desgewenst ondersteuning via de helpdesk, en ziet toe op een vlekkeloos verloop van het proces. Het ROB-Net systeem wordt constant doorontwikkeld op basis van bewegingen in de markt en nieuwe technologische en digitale mogelijkheden.

Kosten

Indien u lid wilt worden van de Vereniging ROB als ROB-leverancier, betaalt u eenmalige aansluitkosten van €50,00.

Daarnaast blijven de kosten gedurende het gebruik van ROB-Net beperkt tot een vaste bijdrage per transactie. Zo betaalt u voor 0 – 150 aanvragen per jaar voor ROB-Net Basis, ROB-Net Plus en ROB-Net Compleet €54,00 per jaar. Boven de 150 werkorders wordt de contributie berekend per verzonden werkorder, waarbij er staffelkortingen zijn voor hogere aantallen. Het volledige kostenoverzicht wordt aan u verstrekt, zodra uw aanmelding is ontvangen door het secretariaat.

Wilt u een kostenspecificatie voor de leasemaatschappij? Neem dan contact op met het secretariaat via 030 – 227 17 00 of via secretariaat@verenigingrob.nl.

Lid worden

Isae verklaring

Voor de gebruikers is het heel belangrijk dat ROB-NET conform afspraken beschikbaar is en functioneert naar behoren. Daarom heeft de vereniging normen voor het beheer vastgesteld. Deze worden voortdurend getoetst. Daarnaast wordt jaarlijks getoetst of de Vereniging ROB voldoet aan haar “control framework”. Dit is een set van zelf opgelegde eisen waarmee de betrouwbaarheid van het systeem en de organisatie wordt gecontroleerd. De toetsing vindt plaats door gespecialiseerde, externe auditors. Die brengen naar aanleiding van hun bevindingen een ‘Assurance rapportage’ uit aan de vereniging.

Veelgestelde vragen

De Vereniging ROB onderhoudt contacten met haar leden, overheidsinstellingen en derden, om ervoor te zorgen dat alles wat binnen de vereniging van belang is, soepel wordt opgevolgd en afgewikkeld. Daarnaast legt de vereniging hierover formeel verantwoording af. Het zijn bevlogen verbeteraars die ervoor zorgen dat relevante markt- en technologische veranderingen vertaald worden naar concrete oplossingen binnen haar dienstenpakket. Oplossingen die de Automotive sector verrijken, onder andere in werkplezier. Hierbij worden relevante ontwikkelingen in de sector op de voet gevolgd. De Vereniging ROB is gevestigd in het moderne gebouw ‘De Curve’ te IJsselstein.

ROB-Net is de technische vertaling van datgene dat Vereniging ROB heeft ontwikkeld; het unieke branchecommunicatie- en facturatiesysteem dat ingezet wordt ten behoeve van de ‘administratieve communicatie’ tussen leasemaatschappij en leverancier. Het systeem biedt zorgvuldigheid, efficiency, gemak en betrouwbaarheid.

Het lidmaatschap van de Vereniging ROB is relevant voor alle partijen die betrokken zijn bij een aanvraag met betrekking tot Reparatie, Onderhoud en Banden (ROB) voor een leaseauto. Er kan een separate aanvraag worden ingediend voor de inzet van een vervangende auto. Een lidmaatschap is interessant voor een leasemaatschappij, maar ook voor leveranciers zoals merkgebonden autobedrijven, onafhankelijke autobedrijven, verhuurders en bandenservicebedrijven.

Wilt u lid worden van de Vereniging ROB?

Lid worden

De kosten voor het lidmaatschap als ROB-leverancier blijven beperkt tot eenmalige aansluitkosten en een vaste bijdrage per transactie. Indien u lid wilt worden van de Vereniging ROB, bent u verplicht tot het accepteren van een automatisch incasso met betrekking tot de contributie. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat via 030 – 227 17 00 of via secretariaat@verenigingrob.nl.

Kosten

Uw verzoek tot lidmaatschap doorloopt verschillende fases. Allereerst vult u het aanvraagformulier voor het gewenste lidmaatschap in en voegt u een uittreksel van de Kamer van Koophandel toe. Na verzenden van dit aanmeldformulier, ontvangt u automatisch per mail de overeenkomst, op het ingevulde e-mailadres van de tekenbevoegde. Na digitale ondertekening van deze overeenkomst, wordt automatisch het abonnement geactiveerd en ontvangt u een activatielink om het abonnement in gebruik te nemen. Deze link is 24 uur te gebruiken. Voor het ontvangen van een nieuwe link kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Zelfs in het geval dat u maar enkele transacties per jaar uitvoert met een aangesloten leasemaatschappij, is een aanmelding al zinvol. Zonder lidmaatschap kan de aanvraag namelijk niet door de desbetreffende leasemaatschappij geaccordeerd worden, waardoor de transactie voor de leaseauto niet tot stand kan komen.

‘Wilt u meer weten over de kosten van het lidmaatschap van de Vereniging ROB? Kies dan voor de button ‘Kosten’.

Kosten

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden